Sunday, March 13, 2011

SEYDİKÖY (GAZİEMİR) BELEDİYE TEŞKLATININ KURULMASI

Türkiye’de belediyeciliğin tarihi neredeyse 150 yılını doldurmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunda şehircilik anlayışı (yerel hizmetler) Tanzimat ile birlikte bir arayış başlar. Avrupa’da görülen örneklerin, o yıllarda Avrupa’ya öğrenime gönderilen gençlerin batı yeniliklerini takipleri gözlerinden kaçmaz. Bu dönemde sıkça dillendirilen, “adem-i merkeziyetçilik” yani yerinden yönetim geleneğinin doğuşu neticesinde önce İstanbul’da Altıncı Daire-i Belediye’nin kuruluşu ile başlayan çalışmalar daha sonra da Osmanlının liman şehirleri olan İzmir ve Selanik de devam etmiştir. Kapitalist sistemin gerekleri icabı şehirleşme anlayışının ihtiyaç olduğu anlaşılır. 1867-1868 yıllarında İzmir’de ilk belediye teşkilatı kurulur. Belediye teşkilatının kurulması ile kentsel gelişimin hızlandığı, kapitalist sistemin aktörleri olan konsolosluklar, ticaret burjuvasını oluşturan Levantenler sistemin gereği bankacılık ve sigortacılığın İzmir’de yapılanması yanında Karşıyaka, Bornova, Buca ve Seydiköy gibi banliyölerin ortaya çıkması ve yeni ulaşım yollarından tren yolculuğun devreye girmesi bu ihtiyaçları hızlandırmıştır.

Bu saydığımız banliyölerde artan sosyal ihtiyaçlar, ulaşım yollarına raylı sistemin girmesi neticesinde zenginleşen burjuva ve halk için kamusal hizmetler şart olmuştu. İlk Seydiköy düzlüğünde başlayan at koşularının Buca’ya taşınması kent merkezi ile trafik akışını hareketlendirmişti. Batı Anadolu içlerinden gelen üzüm, incir ve zeytinciliğin limana ulaştıracak ticaret erbabının depolama sistemleri, büroları, Seydiköy’de bulunan üç rakı, beş şarap fabrikasının ihracat yapmaları, gelişen ekonomik şartlar neticesinde artan sosyal gereksinimler yeni yeni yapılan Levanten köşkleri bu saydığımız banliyölerde de belediyeler kurulmasını gerektirmeye başlamıştı. O yılların Seydiköy’ünde Hollandalı Hoschpied ailesi Seydiköy’ün yanında İzmir ve İstanbul’un sembol isimlerindendi. Yine Hollandalı Van Lennep, İngiliz Crowly, Death Seydiköy’ün ve İzmir’in önemli ailerindendi. İzmir’de geçmişte sık sık görülen öldürücü hastalıklar yüzünden Levanten aileler hep şehir dışına yerleşmişlerdi. Yine bunlardan Fransa’nın meşhur botanikçilerinden M. Şherard 1730 yıllarında gelip Seydiköy’e yerleşmiştir. Yunanlı ailelerde de üç rakı, beş şarap fabrikasını işletiyor, tüm bağlar onların işletmesi altındaydı. İzmir’deki o yılların meşhur oteli “Kramer” Fotiyadi ailesinin, Fotiyadi, İzmir-Aydın tren yolu bağlantısını Seydiköy’e kadar çıkartan kişidir. Çatalkaya yamaçlarındaki zeytin çiftliği Foskulu ailesinindi. Seydiköy’ün ilk imar planı 1920 yıllarında yapılmasını dikkate almanızı isterim.

İzmir merkezde 1867 yılında kurulan Belediye teşkilatın da sonra 1880 yıllarında banliyölerinden Karşıyaka, Bornova, Buca ve Seydiköy dede kurulmasına karar verilmişti. Bu bilgilere Osmanlı arşivlerinde İrade-i Dahiliye kataloglarında görürüz. 9 Mart 1898 tarihli bu belgenin kodu ise İDH/1353 tür. Belgenin hicri tarihi 18 Zilkade 1315’tir. Bu tarihi Miladi takvime çevirirsek 9 Mart 1898 yılına denk gelir. Seydiköy’de ilk nahiye teşkilatı kuruluşunu 1880(1296) yılındaki Aydın Salnamesinde okuyoruz. İlk nahiye müdürü İbrahim Hilmi Efendidir. Osmanlı idari yapılanmasında nahiye merkezlerinde belediye teşkilatı kurulması da yasa gereğidir. Zaten Seydiköy yaşanmış, o yılların merkezi idare meclis kayıtlarına geçmiş “Seydiköy Olayı”nda Belediye Etibbasından (Doktor) Nikolaki Efendiyi, yine Seydiköy’e elektrik getiren Karakoş Efendi yanında diğer belediye başkanlarından Yunan kayıtlarında da Başkan Kosta Kokonoz Efendi, Nikolaki Happas ve Spiros Efendilerin isimlerine rastlarız. Rum nüfusun yoğunluğu bakımından belediye başkanları Yunanlılardan seçilirken, Nahiye Müdürleri devlet tarafından atandığı için Türklerden oluşurdu.

Seydiköy’de Nahiye teşkilatı 1880(1296) yılında kurulduğuna göre, Belediye Teşkilatının da bu yıl kurulması yasa gereğidir. 1881 (1297) yılında Nahiye Müdürü İbrahim Hilmi Efendinin maiyetinde Tahrirat katibi Ali Efendi, Naib İlyas Efendi, Vukuat katibi İsmail Efendi, Rüsumat memuru Mehmet Efendiyi görmekteyiz. Azalar arasında da Ahmed, Mehmed ve İbrahim Efendiler vardır. 1882 (1298) yılında bu kişilerin görevlerine devam ettiklerini görüyoruz. 1883 (1299)senesinde yönetimde değişiklikler olur. Nahiye Müdürü Rüştü Efendi ile Naib Hacı Mustafa Efendi, azalar Mustafa Efendi, Mustafa Ağa ile Limper Efendi, Dimitro Efendi, Tahrirat Vergi Katibi İsmail Efendi, Vergi Tahsildarı Yanako Efendi, Rüsumat memuru Ahmed Efendi görev yapmışlardır. 1882 yılında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 1883 (1300) yılları Seydiköy nahiyesi yönetiminde gayr-i müslümlerinde görev almaya başladıkları dönem olmuştur. Sebebi bu yıllarda adalardan ve Anadolu içlerinden yoğun bir işiz akını olmuş bu nedenle İzmir ve civarında Seydiköy’de Rum nüfus artmıştır.

1892-93 salnamesinden anlaşılacağı üzere yönetimde Seydiköy’de 1893 yılından itibaren önemli değişiklikler gözlenmektedir. Emniyet işlerinde Polis teşkilatı, Belediye işlerinde ise Zabıta Teşkilatının kurulduğu kayıtları vardır. Nahiye Müdürünün yanında naib Mehmed Efendi, Tahrirat katibi Mustafa Efendi, Vergi katibi Alaaddin Efendi, Zabıta memuru Yüzbaşı Mercan Ağa, Polis memuru Abdülkadir Efendi, Nahiye meclisi azaları Hacı Mustafa Efendi, Hacı Mehmed Efendi, Yanako Kiryako, Todari Karanta’dan oluşmaktadır. 1320 (1902) senesi salnamesinde Belediye Reisinin yanında naib Ahmed Nuri Efendi ve tahrirat katibi Mehmed Efendiyi, nahiye meclisi azalığında ise Hacı Ahmed Efendi, İzzet Efendi, Kosta Efendi ve Toğdos Efendiler bulunmaktaydı. Zabıta amiri görevinde Yüzbaşı Ali ile Polis Komiserliğinde Ahmed Tevfik i görmekteyiz.1326 (1908) yılında Nahiye Müdürü Ahmed Efendinin yanında naib Hacı Mustafa Efendi tahrirat katibi Mehmed Bahaeddin Efendi ve Vergi katibi Ahmed Efendi ile Belediye Başkanlığında Karakoş Efendi (Angeli Kara Kosta) bulunmakta, zabıta amirliği görevinde ise Mülazım-ı Sani Mustafa ile Polis Komiserliğin de Hasan Efendi bulunmaktadır. Bu yıllardan sonrada Belediye Reisliğinde Kosta Kokonoz Efendi idaresinde Ahmed Ağa, Kürkçü Espero Efendi, Nikolaki Efendi, Muharrem Efendi, Todori Efendi ve Komiser Mustafa Efendi azalıklarında bir yönetim çıkmaktadır.

Bizim bildiğimiz 1926 yılında Seydiköy’de Belediye Teşkilatı kurulması ise tamamen TBMM kararıyla Cumhuriyet dönemi idari yapılanması içindedir.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...