Thursday, July 21, 2011

TÜKODER KİMDİR?

TÜKODER KİMDİR?
 Hepimiz tüketiciyiz, bu dernek hepimizin...
TÜKODER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
 Politik ve ekonomik çıkarlara herhangi bir şekilde araç olmadan, kar amacı güden hiç bir kurum ve kuruluştan gelir elde etmeye yanaşmadan, yayın organlarında reklam almadan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yönlendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarına dayanarak faaliyet gösteren TÜKODER tam bağımsız bir tüketici örgütüdür. ( » TÜKODER'in tüzüğü )
 Henüz tüketici hakları kavramı Türk hukuk sistemine girmeden, 25 Ekim 1990 tarihinde kurulmuş olan TÜKODER, tüketici haklarının yasallaşmasında önemli roller üstlenmiştir.
  TÜKODER’in Tarihi
TÜKODER şubelerinde gönüllü görevliler, tüketici sorunlarının yasal yoldan çözümlenmesine yardımcı olmakta ve tüketici şikayetlerinin Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile yargı organlarına intikalini sağlamaktadır. Ayrıca TÜKODER, tüketici haklarının ihlallerine karşı kampanyalar yapmakta, davalar açmakta yasal mercilere başvurularda bulunmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince oluşturulan konsey ve kurullarda tüketicinin haklarını TÜKODER temsil etmektedir.
 1998 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanan TÜKODER, 46 şubesi ve 20 binin üzerinde üyesi ile tüketici hareketinin lokomotifi durumundadır. ( » TÜKODER'in tarihi )
 
Neden TÜKODER? 
TÜKODER, Uluslararası tüketici hareketi içinde de saygınlık kazanmış; Uluslararası Tüketiciler Örgütü (Consumers International), Balkan Tüketici Merkezi, Avrupa Birliği - Türkiye Karma İstişare Komitesi üyesi olmuştur.TÜKODER, Avrupa Birliği’nce kabul edilen ve Avrupa Komisyonu Meda Fonu’ndan desteklenen bir proje çerçevesinde, yapısal ve teknik açıdan güçlü, kurumsal bir örgüt olmak için Avrupa Birliği uzmanları ile el ele çalışmaktadır.
 

Tüketici hakları evrenseldir, tüketici sorunları da evrenseldir
Çok eski tarihlerden bu yana, çeşitli hukuk sistemlerinde (örneğin, Roma hukukunda) tüketicinin aldatılmasını önlemeye yönelik hükümler yer almıştır. Ancak tüketici hakları tarihi, uzun ve zorlu mücadeleler ile doludur.

Türkiye’de tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişi, Osmanlı dönemine dek uzanır. İhtisap adı verilen ve üretici, dağıtıcı ile tüketici arasındaki güç dengesini sağlamaya yönelik üçlü sistem, şehir temizliği gibi işlerin yanısıra, esnafın malları eksik tartmaması, yiyecek maddelerine hile katılmaması gibi konulardada fonksiyonel olmuştur. Ahilik sistemi de uzun süre kontrol işlevi görmüştür.

Bugün tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın başında 1982 Anayasası gelir. Anayasamızın 172. maddesinde, “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü yer alır.

Bunun dışında tüketici;

» Yasalar

» Yönetmelikler

» Tebliğler

» Mahkeme Kararları

ile korunur.

23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 08.09.1995 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce sadece Borçlar Kanunu’un 1 ile 66. maddeleri arasında yer alan sözleşmeler ile ilgili düzenlemeler ve 194 ile 207. maddelerindeki ayıp ve gizli hükümleri; Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleri; Ceza Kanunu’nun bazı maddeleri geçerliydi. Ancak, 13.12.1994 tarihli 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden itibaren, tüketici hukukunun sınırları çizilmiştir. Türkiye’ye, 1999 yılında, Avrupa Birliği’ne adaylık statüsü verilmesi ile birlikte, tüketici hukuku konusunda yeni bir tartışma başladı.

AB’ne uyum sürecinde Türk hukuk sisteminin düzenlenmesi kapsamında tüketici hukukuna ilişkin mevzuattaki eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi için TÜKODER üzerine düşeni yapmakta ve yapmaya devam edecektir.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...