Friday, November 4, 2011

AİLE VE ANA-BABA HAKKI


AİLE VE ANA-BABA HAKKI

- ...Hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz.” (Buhârî, Cum`a, 11, İstikrâz, 20, İtk, 17, 19, Vesâyâ, 9, Nikâh, 81, 90, Ahkâm, 1; Müslim, İmâre, 20). 
- “Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.” (Tirmizî, Birr, 3).
- “Anne ve babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimseye yazıklar olsun” (Müslim, Birr, 9, 10).
- “Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen, anne ve babasına ihsan ve ikramda bulunsun ve akrabalarını ziyaret etsin.” (Ahmed b. Hanbel, 3, 156).
- “Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek.” (Buhârî, Eymân ve’n–nüzûr, 16, Diyât, 2). 
- “Üç şey kimde bulunursa, Allah onu himayesine alır ve Cennetine koyar. Bunlar: Zayıflara yumuşak davranmak, ana-babaya şefkatli olmak ve emri altında çalışanlara iyilik etmektir.” (Tirmizi, Kıyame, 48). 
- “Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası.” (İbn Mâce, Dua, 11).
- “Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.” (Tirmizî, Radâ’, 11; İbn Mâce, Nikâh, 50).
- “Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.” (Müslim, Radâ`, 61).
- “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66).
- “Çocuklarınıza iyi davranın ve onları güzel terbiye edin.” (İbn Mace, Edep, 3). 
- “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.” (Tirmizî, Birr, 33). 
- “Çocuklarınıza yedi yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz. On yaşına bastıkları hâlde kılmazlarsa kendilerini cezalandırınız, yataklarını da ayırınız.” (Ebû Dâvûd, Salât, 26). 
- “Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır.” (Ebu Davud, Edep, 120, 121). 
- “Kimin üç kızı ve üç kız kardeşi veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa, o kişi için cennet vardır.”(Tirmizi, Birr, 13).
- “Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız”. (Müslim, Birr, 149; Tirmizî, Birr, 13).
- “Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar.” (Buhârî, Zekât, 10, Edeb, 18; Müslim, Birr, 47. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr, 13).
- “Gençler! İçinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek, gözleri haramdan daha çok korur. Gücü yetmeyen kimse ise, oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır.” (Buhari, Nikah, 2).
- “Allah katında helal olan şeylerin en sevimsizi, eşini boşamak (talak)’tır.” (İbn Mace, 1, I, 656; Ebu Davud, Talak, 3).  
- “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş ise, misafirine ikram etsin, sıla-i rahm (akrabalarını ziyaret etsin) yapsın, hayırlı söz söylesin ya da sussun”. (Müslim, İman, 19).
- “Akrabalık, Allah’ın rahmetinin eserlerindendir. Kim bu bağı korursa, Allah ona merhamet eder. Kim onu koparırsa, Allah da ondan ihsan ve rahmetini keser.” (Buhari, Edep, 13).
- “Kadın dört sebepten biri için alınır: Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen, dindar olanı seç. (Aksi halde) sıkıntıya düşersin.” (Buhârî, Nikâh 15, Müslim, Radâ 53 Ebû Dâvûd, Nikâh, 2; Nesâî, Nikâh, 13; İbni Mâce, Nikâh, 6).
- “Bir adam Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadaka olur.” (Buhârî, Îmân, 41, Megâzî, 12, Nefekât, 1; Müslim, Zekât, 49;  Nesâî, Zekât, 60). 
- “Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek, insana günah olarak yeter.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 45).
- “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin.” (Buhârî, Edeb 12, Büyû` 13; Müslim, Birr 20, 21; Ebû Dâvûd, Zekât, 45).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...