Friday, November 4, 2011

GENEL DAVRANIŞ VE AHLAK KURALLARI


GENEL DAVRANIŞ VE AHLAK KURALLARI

- “En hayırlınız, ahlakça en güzel olanlarınızdır.” (Müslim, Fedail, 68). 
- “İslâm, güzel ahlâktır.” (Kenzü’l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225).
- “İman bakımından müminlerin en olgunu, ahlakı en güzel olup, aile bireylerine karşı en yumuşak ve lütufkâr davranandır.” (Tirmizi, İman, 6).
- “Ben güzel huyları tamamlamak için gönderildim.” (Malik, Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 8).
- “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır.” (Tirmizi, Rada’, 11).
- “İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.”(Buhari, Ahkam, 27).
- “Bir mü’min, güzel ahlâkı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 7).
- “Allah dört kişiye buğz eder: Bunlar, çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim hükümdardır.” (Nesai, Zekat, 77, 86). 
- “Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. ” (Müslim, Birr, 72).
- “Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) Cennet’e giremezler.”(Müslim, Îmân, 168).
- “İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren (veya hayırlı söz söyleyen) kimse yalancı sayılmaz.” (Buhârî, Sulh, 2; Müslim, Birr, 101).
- “İki kişi arasını bulmak için söz götüren, yalancı değildir.” (Ebu Davud, Kitabu’l-Edep, 58).
- “Bir insan, bir hastanın halini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyâret ederse, ona bir melek şöyle seslenir: Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!” (Tirmizî, Birr, 64). 
- “İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 16; Tirmizî, Zühd, 45). 
- “Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165
- “Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 113 ; Tirmizî, Zühd, 54.)
- “(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.” (Tirmizî, Birr, 36).
- (Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.” (Tirmizî, Birr, 58).
- “Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, Îman, 164).
- “İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.” (İbn Mâce, Ruhûn, 4). 
- “Kişinin İslami güzelliklerinden biri de, (manasız, faydasız) ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir.” (Malik, Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 3). 
- “Bize silah çeken bizden değildir.” (Buhari, Fiten, 7).
- “Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. ” (Buhârî, Îmân, 24; Müslim, Îmân, 107–108). 
- “Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.“ (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31).
- “Azabı en çok arttıran günahlardan birisi, Müslümanın ırzına (namus, onur ve haysiyetine) haksız yere dil uzatmaktır” (Ebu Davud, Edep, 40).
- “Kendinize beddua etmeyiniz; çocuklarınıza beddua etmeyiniz; mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ediverir.” (Müslim, Zühd, 74). 
- “Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda ‘baştan sona bismillah’ desin.” (Ebû Dâvûd, Et`ime, 15; Tirmizî, Et`ime, 47).
- “Bir kimse yemek yedikten sonra: ‘Bana bu yemeği yediren, sonucu etkileyecek bir güç ve kudretim olmaksızın onu bana nasip eden Allah’a hamd olsun’ derse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 1; Tirmizî, Daavât, 56).
- “Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız.” (Müslim, Îmân, 93).
- “Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selâmetle cennete girersiniz” (Tirmizî, Kıyâmet, 42).
- “Binitli olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selâm verir.”(Buhârî, İsti’zân, 5, 6; Müslim, Selâm, 1; Âdâb 46).
- “İnsanların Allah katında en makbul olanları, selâma ilk başlayanlardır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 133).
- “Sizden biriniz bir meclise vardığında selâm versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selâm versin...” (Ebû Dâvûd, Edeb,139; Tirmizî, İsti’zân, 15). 
- “İzin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin.” (Buhârî, İsti’zân, 13; Müslim, Edeb, 33–37).
- “Sizden biriniz aksırdığı zaman: ‘Elhamdülillah’ desin. Kardeşi veya arkadaşı da ona: ‘Yerhamükellah’ desin. Aksıran da: ‘Yehdîkümullah ‘Allah sizi hidayette kılsın ve kalbinizi ıslah etsin’, desin.” (Buhârî, Edeb, 126).
- “Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme.”(Müslim, Birr, 144).
- “İki müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa, birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 143).
- “Ölmek üzere olanlarınıza “Lâ ilâhe illallah” demeyi telkin ediniz!” (Müslim, Cenâiz, 1, 2).
“Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.“ (Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248).
- “Hasta veya ölünün başında bulunduğunuz zaman güzel sözler söyleyiniz. Zira melekler sizin dualarınıza ‘âmin’ derler”. (Müslim, Cenâiz, 6).
- “Eğer insanlar, yalnız başına yolculuk yapmakta ne sakıncalar olduğunu benim kadar bilselerdi, hiç bir binek sahibi (yolcu) gece yolculuğuna yalnız çıkmazdı.” (Buhârî, Cihâd, 135).
- “Üç kişi yolculuğa çıkarlarsa, aralarından birini başkan seçsinler!” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 80).
- “Yolculuk bir çeşit azâbtır. Doğru dürüst yiyip içmekten ve uyumaktan sizi alıkor. Herhangi biriniz işini bitirince, evine dönmekte acele etsin!.” (Buhârî, Umre 19, Cihâd 136, Et’ime 30; Müslim, İmâre 179). 
- “İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir.” (Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 58).
- “Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşâ eden kimsedir.” (Müslim, Nikâh, 123, 124).
- "Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır.” (Buhârî, Vasâyâ, 8, Nikâh, 45, Ferâiz, 2, Edeb, 57, 58; Müslim, Birr, 28).
- "Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter." (Müslim, Birr, 32).
- "Allah güzeldir güzeli sever. Kibir ise, hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir." (Müslim, Îmân, 147).
- "Üç kişi bir arada iken, diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın." (Buhârî, İsti'zân, 45; Müslim, Selâm, 36).
- "Üç kişi bir arada bulunduğunuz vakit, başka insanlara karışıncaya kadar, (içinizden) iki kişi, diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu fısıldaşma, o kişiyi üzer." (Buhârî, İsti'zân, 47; Müslim, Selâm, 37, 38).
- “Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır. Üstteki el, veren; alttaki el ise, dilenip alan eldir.”(Buhârî, Zekât, 18, 50; Müslim, Zekât, 94, 95, 96, 97, 106).
- “Yoksula verilen sadaka bir sadaka, akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer: Biri sadaka sevabı, öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabıdır.” (Tirmizî, Zekât, 26). 
- “(Dünyalıkta) sizden aşağı olana bakınız! (Yoksa) sizden yüksek olana bakmayınız! Zira size düşen, sizin üzerinizdeki Allah’ın nimetini hor görmemenizdir.” (Tirmizi, Kıyamet, 58).
- “Zenginlik, mal çokluğu ile değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir.” (Tirmizi, Zühd, 40). 
- “Sizden biriniz, günlük yiyeceğini bulur ve vücudu sağlıklı olduğu halde tehlikelerden emin olursa, bütün dünya kendisine verilmiş gibi olur.” (Tirmizi, Zühd, 34). 
- “Kim, yoksul düşer de (Allah’ı unutarak) insanlara başvurur ve onlardan yardım istemeye kalkışırsa, yoksulluktan kurtulamaz...” (Ebu Davud, Zekat, 28). 
- “İnsanoğlu ihtiyarladıkça kendisinde iki şey gençleşir: Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs.” (Tirmizi, Zühd, 28). 
- “Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah’ın bu sebeple onun yüzsuyunu koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şeyler dilenmesinden çok hayırlıdır.” (Buhârî, Zekât, 50, 53; Büyû‘, 15, Müsâkât, 13).
- “Hiçbir kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah’ın Peygamberi Dâvûd aleyhisselâm da kendi elinin emeğini yerdi.” (Buhârî, Büyû’, 15, Enbiyâ, 37).
- “Zulüm yapmaktan sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zâlime zifirî karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden önce yaşayan insanları, birbirini boğazlamaya ve dokunulmaz haklarını çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir.”(Müslim, Birr, 56). 
- “Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter.” (Müslim, Eşribe, 179–181).
- “Yalnız şu iki kimseye gıpta edilmelidir: Biri, Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.” (Buhârî, İlim, 15, Zekât, 5, Ahkâm, 3, İ’tisâm, 13; Müslim, Müsâfirîn, 268).
- “Vasiyet etmeye değer bir şeyi bulunan müslümanın, vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir.” (Buhârî, Vesâyâ, 1; Müslim, Vasiyyet, 1, 4). 
- “Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccâlden, belâsı daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz?” (Tirmizî, Zühd, 3).
- “Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın!” (Tirmizî, Zühd, 4)..
- “Hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Ölüm kendiliğinden gelmeden önce de öleyim diye dua etmesin. İnsan ölünce hiçbir iyilik yapamaz. Mü’minin hayatta kalması iyiliklerini çoğaltır.” (Müslim, Zikir, 13). 
- “Başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa şöyle desin: Allahım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece hayat ver. Ölmek benim için daha hayırlı olduğu zaman canımı al!” (Buhârî, Merdâ, 19, Daavât, 30; Müslim, Zikir, 10). 
- “İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr, 14, 15). 
- “Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır.” (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10).
- “Bir iki hurma veya bir iki lokmayla savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul, muhtaç olduğu hâlde dilenmeyen kimsedir.” (Buhârî, Tefsîru sûre (2), 48; Müslim, Zekât, 102). 
- “Zenginlerin dâvet edilip fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir.”(Buhârî, Nikâh, 72; Müslim, Nikâh, 107).
- "Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin."(Buhârî, Büyû‘, 16).
- "Kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'ın kendisini kurtarmasından hoşlanan kimse, borcunu ödeyemeyene mühlet tanısın veya ondan bir bölümünü indirsin." (Müslim, Müsâkât, 32). 
- “Bir kimse darda bulunan borçluya mühlet verir veya borcunun bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa, Cenâb–ı Hak o kişiyi Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının altında gölgelendirir." (Tirmizî, Büyû‘, 67).
- "Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır." (Müslim, Zikr, 39).
- "Kim kendisinde Allah'ın rızası aranan bir ilmi sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse, o kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz." (Ebû Dâvûd, İlim, 12).  
- “Kabrimi bayram yeri haline çevirmeyiniz. Bana salâtü selâm getiriniz. Zira nerede olursanız olun sizin salâtü selâmınız bana ulaşır.” (Ebû Dâvûd, Menâsik, 97).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...