Friday, November 4, 2011

TAKVİM TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN


KANUN NO: 698 TAKVİM TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN 
26 Kanuni evvel 1341
 (Resmi Ceride ile nesir ve ilanı: 2 Kânunusani 1926 -sayı:260) 3.t.Düstur, c.7 - s. 159
Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi Devlet taksiminde tarih mebdei olarak beynelmilel takvim mebdei kabul edilmiştir. 
Madde 2- 1341 senesi Kânunuevvelinin 31. Gününü takip eden gün 1926 senesi Kânunusanisinin birinci günüdür.
Madde 3- Hicri kameri takvim öteden beri olduğu üzere ahvali mahsusada kullanılır. Hicri kameri ayların mebdeini rasathane resmen tespit eder.
Madde  4-  İşbu kanun nesri tarihinden muteberdir.
Madde 5- İşbu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti Memurdur.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...